Διαγωνισμός

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν τις ιδέες τους για την αξιοποίηση της παραδοσιακής ναυπηγικής τεχνολογίας και ιστορίας ως εναλλακτική πηγή βιώσιμης επιχειρηματικότητας, λαμβάνοντας υπόψη το έργο NAVS και τις κάτωθι συναφείς με αυτό προκλήσεις:
- Πώς η παραδοσιακή ναυπηγική τεχνολογία και η ναυτική ιστορία μπορούν να αναδειχθούν σε εναλλακτική πηγή βιώσιμης επιχειρηματικότητας;
- Πώς μπορεί ο δρόμος για τη γαλάζια ανάπτυξη να περάσει μέσα από τη ναυτική ιστορία και τη ναυπηγική παράδοση;
- Μπορούν να σχεδιαστούν έξυπνοι εναλλακτικοί «δρόμοι», χρήσεις και προϊόντα ως απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα;

Αφού οι διαγωνιζόμενοι δηλώσουν συμμετοχή, είτε ατομικά είτε σε ομάδες, μπορούν να ξεκινήσουν να εργάζονται με βάση τις πληροφορίες, τις γνώσεις και τα δεδομένα που σχετίζονται με το θέμα προκειμένου να εκπονήσουν μία δομημένη επιχειρηματική ιδέα. Σε αυτή την προσπάθεια υποστηρίζονται από μέλη της ομάδας καθοδήγησης (Coaches) καθώς και από το υλικό που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του NAVS – Blue Hackathon 2022. Τα μέλη κάθε ομάδας διαγωνιζομένων έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται διαδικτυακά κάνοντας χρήση της εφαρμογής των εικονικών δωματίων.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους πρόταση εκπονώντας υπόμνημα επιχειρηματικής ιδέας (concept plan) σύμφωνα με τις οδηγίες του σχετικού υποδείγματος υπομνήματος, τα οποία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στην ομάδα του έργου, το αργότερο μέχρι την 17η Μαρτίου 2022. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση όλων των επιχειρηματικών ιδεών, εντός μέγιστου χρόνου 10 λεπτών, κάνοντας χρήση του σχετικού υποδείγματος παρουσίασης σε μορφή power point. Οι παρουσιάσεις των διαγωνιζομένων μπορούν να γίνουν είτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom ή δια ζώσης σε χώρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, την 18η Μαρτίου 2022, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Τα υπομνήματα επιχειρηματικής ιδέας καθώς και οι παρουσιάσεις των διαγωνιζομένων αξιολογούνται από επιτροπή κριτών με εξειδίκευση στο θέμα. Η επιτροπή κριτών βαθμολογεί τις προσπάθειες των διαγωνιζομένων λαμβάνοντας υπόψη 5 ισοβαρή κριτήρια:
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ CONCEPT PLAN - ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟ NAVS - ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Οι προτάσεις που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία θα επιβραβευτούν με παροχή συμβουλευτικών δράσεων εκκόλαψης (incubation) από τους υποστηρικτές / διοργανωτές του NAVS – Blue Hackathon 2022.

Image